Millaiset sähköautojen latauspisteet taloyhtiöön kannattaa hankkia?

Taloyhtiöön sopii erityisen hyvin keskinopeaan lataukseen sopiva laite, jossa on dynaaminen kuormanhallinta, etäohjausominaisuudet sekä käyttäjän tunnistus.

Tuotteet ja ratkaisut

Liikenne sähköistyy vinhaa vauhtia Suomessa. Sähkö- ja hybridiautojen määrän kasvaessa useat taloyhtiöt pohtivatkin, miten vastata kasvavaan lataustarpeeseen kotiparkkipaikoilla.

Kysyimme PlayGreenin asiantuntija Tuukka Hämäläiseltä, millaiset latauspisteet taloyhtiöön kannattaa hankkia, mitä ne maksavat ja miten projekti etenee.

Millaiset latauspisteet taloyhtiöön?

Latausasemiin on tarjolla erilaisia latausnopeuksia. Hitaan latauksen vaihtovirtalatureiden teho on yleensä 3,6 kW ja keskinopeiden 11–22 kW. Pikalataukseen kykenevät yli 50 kW tasavirtalaturit, joita on pääasiassa liikennöinti- ja kauppapaikoilla.

Monesti ajatellaan, että hidas lataus sopii vallan mainiosti taloyhtiöön, sillä se riittää etenkin lataushybrideille ja autot seisovat pääsääntöisesti yön yli latauspisteessä. Tuukka Hämäläinen kannustaa kuitenkin panostamaan keskinopeaan lataukseen.

– Kun taloyhtiöille tehdään infraa sähköautojen lataukseen, 11 kW on hyvä lähtökohta. Se on teho, jota valtaosa täyssähköautoista vaihtovirtapuolella ottaa vastaan. Vaikka keskinopeiden latausasemien toteuttaminen on pikkuisen isompi investointi, ne ovat mielestäni järkevää varautumista tulevaisuuteen. Hybridiautot ovat tietyllä tapaa siirtymätuote, kun taas täyssähköautot yleistyvät vauhdikkaasti.

– Pikalatausasemakin voi olla harkitsemisen arvoinen ratkaisu, erityisesti sellaisissa taloyhtiöissä, joissa asukkailla ei ole omia nimettyjä pysäköintipaikkoja, Tuukka Hämäläinen lisää.

Latausta varten on suositeltavaa hankkia laitteet, joissa on dynaaminen kuormanhallinta, etäohjausominaisuudet sekä käyttäjän tunnistus.

– Dynaamisen kuormanhallinnan ansiosta taloyhtiön infraa ei tarvitse mitoittaa teoreettisen maksimitarpeen mukaan. Jos latauksessa on samaan aikaan paljon autoja, laitteet osaavat keskenään rajoittaa virtaa, jolloin latausteho on pikkuisen pienempi.

– Käyttäjän tunnistaminen on puolestaan tärkeä ominaisuus kahdesta syystä. Ensinnäkin se mahdollistaa latauskustannusten kohdistamisen oikealle henkilölle. Toisekseen sillä estetään, etteivät taloyhtiön ulkopuoliset henkilöt pääse väärinkäyttämään latauspisteitä.

Mitä maksaa, saako tukea?

Yhden latauspaikan hinta vaihtelee hankkeen laajuudesta ja laitevalinnoista riippuen.

– Vaihteluväli on noin 500 – 3 500 €. Edullisimmin pääsee, jos autopaikoilla on jo valmiina lämmitystolpat, jotka voidaan päivittää latauspisteiksi, ja valitaan hitaaseen lataukseen tarkoitetut latauslaitteet. Hintahaarukan yläpäässä oletus on, että taloyhtiön sähköinfra kaapelointeineen joudutaan uusimaan ja latauslaitteiksi valitaan älykkäät laitteet keskinopeaan lataukseen, Tuukka Hämäläinen ynnäilee.

Valtiovalta suhtautuu suopeasti sähköautoihin, joten Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää taloyhtiöille tukea sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt, kuten taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt, sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

ARA-avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 90 000 euroa (tilanne vuonna 2022). Avustuksen saaminen edellyttää, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Miten projekti etenee taloyhtiössä?

Jos latauspisteet toteutetaan taloyhtiön hankkeena, kyse on Suomen Kiinteistöliiton mukaan niin sanotusta tavanomaisesta uudistushankkeesta, jos latauspisteiden toteuttaminen ei vaadi muutoksia yhtiön sähköverkkoon eikä sähköliittymään. Näin ollen asiasta voidaan päättää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksenä.

Kun yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen edistämään latauspisteiden toteuttamista, kannattaa hanke aloittaa tarvekartoituksella.

– Liikkeelle kannattaa lähteä kartoittamalla  tarpeet ja pohtimalla, missä laajuudessa latausta halutaan toteuttaa. Asukkailta ja osakkailta voi kysellä, ovatko he hankkimassa lataushybvridejä tai täyssähköautoja, Tuukka Hämäläinen vinkkaa.

Tarvekartoituksen perusteella voi käynnistää suunnittelu- ja toteutusvaiheen. Tuukka Hämäläinen kannustaa käynnistämään keskustelut asiantuntevan latauspisteiden toimittajan kanssa jo tässä vaiheessa.

– Yhteistyö kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa, että mahdollisuudet ja tarpeet kohtaavat ja päästään suunnittelussa seuraava askel eteenpäin.

Ensimmäinen selvitettävä asia on yhtiön sähköinfra ja sen riittävyys, jotta latauspisteille saadaan virtaa.

– Lähtökohta on, että mahdollisimman paljon pyritään hyödyntämään olemassa olevaa infraa. Suomalaisten taloyhtiöiden parkkipaikoilla on yleensä lämpötolpat, jotka ovat usein päivitettävissä latauspisteiksi, mutta pitää varmistaa, että kaapelointi on riittävä ja turvallinen toteutukseen.

Latauspisteet on toki helposti toteutettavissa, vaikka sähköinfraa ei ole tai se on puutteellinen, mutta silloin investointi on suurempi. Jokainen toteutus on yksilöllinen, ja kustannuksiin vaikuttaa moni seikka, kuten sähköinfraan liittyvät tarvikkeet, latauslaitteet sekä asennukseen liittyvät työt. Hinta muuttuu esimerkiksi sen mukaan, kaivetaanko kaapelit maahan vai vedetäänkö ne parkkihallissa tai -katoksessa oleville paikoille.

– Kaikki kustannukset, tarkistukset, laskelmat ja mitoitukset selviävät yhteistyössä asiantuntijan kanssa. Asiansa osaava toimittaja hoitaa taloyhtiöille tarkoituksenmukaiset ja toimivat latauspisteet avaimet käteen -periaatteella, Tuukka Hämäläinen hymyilee.Katto- ja aurinkosähköurakan yhdistäminen on järkiratkaisu

Kun katto ja aurinkosähkö suunnitellaan ja urakoidaan yhtä aikaa, voidaan varmistaa että lopputulos on toimiva sekä katon että aurinkovoimalan osalta.

Tuotteet ja ratkaisut

Kun niputtaa kattourakan sekä aurinkovoimalan asentamisen, säästää aikaa, rahaa ja vaivaa – oli sitten kyseessä uudisrakennuksen katto tai vanhan katon saneeraus.Read more


Aurinkosähkö taloyhtiöön – neljä syytä ja kuusi valintakriteeriä

Tuotteet ja ratkaisut

Päätös aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta on ajankohtainen lukuisissa taloyhtiöissä. Miksi aurinkosähköön kannattaa investoida – ja mitkä asiat ovat tärkeitä aurinkosähköjärjestelmää ja sen toimittajaa valittaessa?

Taloyhtiöillä on hyvät edellytykset lisätä energiaomavaraisuutta ja saavuttaa myös muita hyötyjä aurinkosähkön avulla. Ei siis ole ihme, että taloyhtiöiden isännöitsijät ja hallitukset kartoittavat sopivia ratkaisuja yhtiökokouksille ehdotettavaksi.

Kun perustelut aurinkosähköjärjestelmän hankinnalle ovat kunnossa, on aika miettiä millä kriteereillä aurinkosähköjärjestelmä ja sen toimittaja valitaan.

Neljä syytä investoida aurinkosähköön

Aurinkosähkö on ympäristölle ystävällinen energiamuoto, sillä se ei aiheuta päästöjä. Taloyhtiöiden kannalta tärkeimmät syyt aurinkosähköön siirtymiselle liittyvät kuitenkin tavalla tai toisella rahaan:

  1. Energian hinta: aurinkosähköllä tuotettu energia tulee sitä edullisemmaksi, mitä kalliimpaa sähköverkosta ostettu sähkö on.
  2. Kiinteistön arvo: aurinkosähkö parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.
  3. Aurinkosähkö vähentää ostosähkön tarvetta: energiayhteisö voi kiinteistön käyttämän sähkön lisäksi jyvittää ylimääräisen aurinkosähkön asukkaiden käyttöön.
  4. Aurinkosähköön voi saada ARA:n energia-avustusta: avustussumma on enintään 4 000 euroa asuntoa kohti.

Kuusi aurinkosähköjärjestelmän valintakriteeriä

Markkinoilla on laaja valikoima erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä. Taloyhtiön talouden ja kunnossapidon kannalta on tärkeää miettiä, minkälainen järjestelmä on järkevin pitkällä tähtäimellä.

Edulliselta tuntuva investointi voi vuosien mittaan tuottaa monta murhetta ja yllättävää lisäkustannusta. Hyvän aurinkosähköjärjestelmän elinkaari on nimittäin jopa 25 vuotta. Laadukkaan, kiinteistöön sopivan järjestelmän investointikustannus voi tuntua korkealta, mutta se maksaa itsensä vuosien mittaan takaisin varmuutena ja huolettomuutena.

Valinnassa kannattaa painottaa seuraavia asioita:

  1. Järjestelmän laatu ja mitoitus: aurinkosähköjärjestelmä on kokonaisuus, jossa jokaisen komponentin laatu ja yhteensopivuus vaikuttavat toimivuuteen ja tuottavuuteen – kestävä laatu ja oikea mitoitus ratkaisevat.
  2. Kiinteistöön sopiva tekniikka: järjestelmän on sovittava kiinteistöön teknisesti eikä aurinkopaneelien kiinnitysmekaniikka saa aiheuttaa katolle vuoto- tai turvallisuusriskejä.
  3. Huoltotarve: huolella suunniteltu ja asennettu aurinkosähköjärjestelmä ei lisää katon huoltotarvetta, mutta mahdollistaa katolla liikkumisen ja työskentelyn.
  4. Tietoturva: taloverkkoon kytketyn järjestelmän etähallinnan ja tietoturvan kannalta on tärkeää tietää, kenellä on pääsy tietoihin ja missä tiedot käytännössä ovat.
  5. Takuu: kattotakuu voi raueta, kun katolle tehdään asennuksia – siksi kumppanin pitää osata sekä katot että aurinkosähkö.
  6. Kokenut kumppani: asiansa osaava luotettava kumppani suunnittelee järjestelmän takuutyönä sekä asentaa sen turvallisesti ja yhteistyössä muiden samanaikaisesti toteutettavien hankkeiden osapuolien kanssa.

Paneelit ja laitteet kohteeseen räätälöitynä

PlayGreen suunnittelee jokaisen aurinkovoimalan kohteen mukaan. Laadukkaisiin komponentteihin panostaminen varmistaa aurinkosähköjärjestelmälle pitkän ja huolettoman elinkaaren. Hinta-laatusuhteella on väliä, sillä järjestelmän takaisinmaksuaika voi olla esimerkiksi 7 vuotta – mutta elinkaari jopa 25 vuotta.

Kiinnitysmekaniikan on sovittava katolle

PlayGreen ja KerabitPro ovat yhdessä kehittäneet katon kannalta riskittömän ja toimivan aurinkopaneelien kiinnitysmekaniikan. Kevyt ja kestävä kiinnitysmekanismi on ainutlaatuinen, sillä siinä ei käytetä katon kuormitusta lisääviä painokiviä. Painokivetön mekaniikka sopii tasakatoille – muilla katoilla PlayGreen käyttää suomalaisen valmistajan hyväksi koettua tekniikkaa.

Kattoremontti ja aurinkosähkö samassa paketissa

Jos kattoremontti on taloyhtiössä ajankohtainen tai näköpiirissä, kattoremontti ja aurinkosähkö kannattaa toteuttaa yhtenä projektina. Uusittavalle tai korjattavalle katolle aurinkopaneeleja ei kannata asentaa.

Joskus taloyhtiön remontti on laajempi ja sisältää esimerkiksi maalämpöpumpun asennuksen. Tällöin kumppanien kokemus yhteisprojekteista on tärkeää. Näin hankkeiden yhteensovittaminen sujuu hyvin ja tuottaa taloyhtiölle töiden aikana mahdollisimman vähän häiriötä.

Haluatko yhdessä suunnitella parhaan mahdollisen aurinkovoimalaratkaisun taloyhtiönne käyttöön? Ota yhteyttä!